manifest Nederlands

MANIFEST - FAIR & SQUARE - Fairtrade made in Europe
Sint-Martens-Latem, 19 juni 2006.

"Fair & Square - made in Europe" is het manifest dat wij geschreven hebben ter verantwoording van onze doelstelling om alleen producten te verkopen (in onze winkel te Sint-Martens-Latem) die lokaal, nationaal en in de Europese Unie gefabriceerd worden. Met Fair & Square willen wij de consument bewust maken over het belang van faire handel en eerlijke producten en een bijdrage leveren aan een humanere wereld door de aandacht te vestigen op de waarden van ECOLOGIE, GEZONDHEID en SOCIALE ZEKERHEID.

1.Europese producten worden ECOLOGISCH verantwoord geproduceerd.

De lokale, nationale en Europese producenten worden strenge regels opgelegd, zowel door de lidstaten als door de EU. Dit met als enige doel het milieu leefbaar te houden.
In de lage loonlanden is de zorg om het milieu geen prioriteit. Noch de lokale overheden, noch de merken en multinationals die daar produceren doen voldoende inspanningen ter vrijwaring van het milieu. Goedkope prijzen hebben spijtig genoeg voorrang op het welzijn van mens en milieu.

2. Diverse bevoegde instanties van de lidstaten en de EU waken over de GEZONDHEID van de productiegoederen, zowel voor de arbeider als de consument.

De strenge controles op de productveiligheid waaraan de Europese fabrikanten onderworpen worden beperken de kansen op allergieën, kanker, intoxicaties, ongevallen enz. zowel voor de consument, als voor de arbeiders die het product vervaardigen.
Het transport per zeeschip (zwaar milieubelastend!) kan veel schade veroorzaken omdat uiterst giftige stoffen gebruikt worden in de containers om schimmels te bestrijden. Bovendien zijn de productiemethoden in de lage loonlanden veelal gevaarlijk voor de arbeiders en zijn de producten besmet met ingrediënten die in Europa verboden zijn. Een groot deel van de ingevoerde producten is dan ook giftig en een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom moeten de ingevoerde producten beter onderzocht worden bij aankomst in Europa. De enige maatstaf voor productveiligheid die hier dient gehanteerd te worden is de kwaliteitsnorm die ook aan onze Europese bedrijven opgelegd wordt. Zo niet wordt de consument om de tuin geleid en is dit concurrentievervalsing ten nadele van de Europese bedrijven. Ook de arbeiders in de lage loon landen dienen beschermd te worden met productiemethoden en processen die hen vrijwaren van ziekte of gevaar.

3. Europese producten worden op een SOCIAAL verantwoorde manier geproduceerd.

Iedere werknemer in Europa verdient een eerlijk loon voor het werk dat hij/zij doet. Dit wordt gegarandeerd door de sociale wetgeving die op een democratische manier tot stand gekomen is. De prijs van deze sociale zekerheid in Europa zit vervat in de kostprijs van de producten.
Veel arbeid wordt gedelokaliseerd naar de lage loonlanden in naam van de vrije markt zonder evenwel rekening te houden met het verlies aan sociale draagkracht in Europa én de lage loon landen. De arbeidsomstandigheden ginds zijn verre van gelijkwaardig aan de onze. Kinderarbeid, gebrek aan sociale zekerheid, uitbuiting, kortom een gebrek aan arbeidsethiek maakt dat wereldmerken daar voor een prikje kunnen produceren. Wie zal onze pensioenen betalen of onze gezondheidszorg financieren? Wie zal de sociale voorzieningen voor de werknemer uit de lage loonlanden betalen? Dit kan niet met goedkope producten omdat sociale zekerheid -of ze nu gegarandeerd wordt door de overheid of de private sector- een kostprijs heeft.

 

Het is evident dat de zorg om ECOLOGIE , GEZONDHEID en SOCIALE ZEKERHEID zijn weerslag heeft in de kostprijs van de producten. Het niet onderhouden van deze waarden in onze westerse maatschappij echter, heeft een nog veel hogere financiële en humane kostprijs. Niet alleen voor u maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Niet alleen voor de Europeanen maar voor alle mensen van deze wereld. 
Het welzijn van alle mensen hangt af van een solidaire, eerlijke en faire organisatie van de samenleving. Europa is met recht en reden een voorbeeld voor de hele wereld voor wat betreft sociale bescherming, milieu en gezondheidszorg. FAIR & SQUARE is een oproep voor het consumeren van Europese producten. Denk hieraan en informeer u bij iedere aankoop van om het even welk product. Enkel door uw selectieve en doordachte consumptie kan het milieu, de gezondheid en sociale zekerheid ten goede veranderen.

Importeren uit lage loon landen = importeren van armoede.

Bart & Caroline Teirlynck - Kortrijksesteenweg 222 - BE-9830 Sint-Martens-Latem 

bart@teirlynck.be

manifest Nederlands
manifest na hrvatskom
manifiesto español
manifesto English
manifeste Français
manifesto Italiano
manifesto Portugues
info
Home